اوستادسرا

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ایته رشته قدیمی محله که محل به دنیا بومن خیلی از رشته مشاهیر مانند میرزا کوچک کبیر وجهان پهلوان نامجوی قهرمان.