الگو:پأچ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از الگو:Naqes)
واز بکون به: گردسن، واموج