آبشار لاتون (بارزاو)

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
فاىل:Ssk.gif
لاتون آبشار

ا آبشار از پیله ترین ایران آبشاران طبیعی با ایته طبیعت مونحصر به فرد به شومار آیه.اونه بولندی ویشتر از 100 متر ایسه ودر فاصلیه حدودن 5 کیلومتر از کوته کومه آبگرم واقع ببوسته . ایمروزه در اونه مسیر استراحت گاهانی برای توریستان و کوهنوردان چاگودده .