گت ولگ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Main Page)
واز بکون به: گردسن، واموج
گیلکی ویکیپدیا


ایأ ويکيپديا ازه دانشنامه ايسسه. گيلکی ویکیپدیا مئن، تا هسا ۶٬۰۱۴ تا وانیویس چاکوده ببؤسته. گيلکی ویکیپدیا خو کارأ ۱۵۸۰ گیلکی، کورچˇ ما (2006 Sep) جی سرأ گیته. اَ دانش‌نامه، مردومˇ دانستئانˇ همره چاکوده بؤستندره و ان يعنی ان‌کی هرکسی تانه اَ دانش‌نامه مئن بئسه و خو بدانسته چی‌ئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکی ويکيديا پیلا کونید . باخی اعضا همره ايلئجار بکونيد. اگه سوالی دأنين، تانید بشيد گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن بپورسين تا باخی ويکيپديا یاورؤن شمره اؤجا بدن.

دؤجین‌ببؤ وانیویس

میکالزن یا ترؤل (اینگیلیسی مئن: Troll) یکته اینترنتی اصطلاح ایسه کی اوباش و معرکه‌گیرˇ اینترنتی‌م معنی دئنه. اینترنتی گبؤنˇ مئن، اوشؤنی‌ئه ترؤل یا میکالزن دخؤنن کی خوشؤنˇ خراب‌کاری کاردˇکارؤنˇ همره خأنن اینترنتˇ مئن جلبˇ نظر بکونن و خوش دأنن کی مطالبی بنویسن یا پخش بکونن کی دیگرؤنه أنتریک بکونه یا تشنج چاکونه.

میکالزن یا ترؤل کسی ایسه کی فؤرومؤن، چتˇ اوتاقؤن و وبلاگؤنˇ مئن یا هر جیگه کی کاربرمحور ببون، اوجور پیغام اوسئه کؤنن کی باخی کاربرؤنه ناراحتأکونه یا جنجال به‌پا بکونه. وختی گه یکته گردˇکله مئن کاربرؤن یکته بحثه حسنˇنیتˇ همره پیش برده‌درن، میکالزن یا ترؤل، این و اونه أنتریک (تحریک) کؤنه و بحثˇ بی‌ربط پیش کشنه یا این و اونه تؤهین کؤنه و ویشتر خأنه خوشه مطرح بکونه و بگوبشتؤˇ فضایه متشنج بکونه.

اینکه یکته کاربره ترؤل یا میکالزن دخؤنیم، خیلی زمتؤن نسبی ایسه. چون یکته کاربرˇ بنویشته‌ن شاید یه پاره کاربرؤنˇ چیشمˇ جی خرابکاری و میکالزنی ببون امما هو بنویشته‌ن یه پاره دیگرˇ چیشمˇ جی مفید ببون. ای جور زمتؤن موضوع وگردنه به بحثˇ مَسمَک (موضوع) و آدمؤنˇ لحن. سراخر اینه کی کو بنویشته میکالزنی ایسه و کو کاربر ترؤله، جیگه یا فؤرومˇ کارکیا (Admin) خأ تشخیص بده. ترؤلˇ جریمه تینه ای ببون کی جیگه (سایت)ˇ امکاناتˇ جی نتؤنه استفاده بکونه یا اینˇ کاربری حساب محدود ببون یا حتا اینˇ آی.پی دَوَسته ببون.

یکته درگیری گه جیگه‌ن و فؤرومؤنˇ کارکیان همیشک دأنن اینه کی چوتؤ خرابکاری و میکالزنی پیش بئسن و امما گب‌سرأدأن رعایت ببون. آزادی و گب‌سرأدأن کی بی حد و مرز ببون باعث بنه کی ترؤلؤن ویشترأبون و سراخر بگوبشتؤ فضا برزخأبنه و او طرف أگه انتقادؤن حذف ببون دیکتاتوری بنه. یه پاره نؤمی جیگه‌ن (فئیسبوک یا بلاگئرˇ مورسؤن) خالی او کاربرؤنه اجازه دئنن کی ای جیگه‌نˇ مئن فعالیت بکونن کی عضو ببون و او جیگه مئن ثبتˇنؤم بوده‌بون.

اینم وا گوتن کی میکالزنی یک‌جور کردˇکاره و ترؤل حتمن ای کردˇکاره هر روز و بیسˇچار سآت و همه‌ته جیگه‌نˇ مئن نکؤنه. ممکنه یکته کاربر اول خؤرؤم کردˇکار بدأره و بأزین خوشˇ جی میکالزنی بروز بده و خرابکاری بکونه؛ هینˇ وأسی ترؤل یا میکالزنی یکته عنوانˇ قطعی نیه و مقطعی ایسه.

میکالزنی شیوه‌نˇ جی یکته‌م شخصه فتورکسن ایسه؛ ایتؤ کی به جایˇ اینکه یکته بحثˇ مئن طرفˇ استدلاله تحلیل بکونیم، اینˇ نیت و شخصیته ببریم سؤالˇ جیر و آینه برچسب بزنیم یا فؤش بدیم کی أنتریک ببون به آؤجا دأن. تازگی رسانه‌ن ای کلمه جی اینترنتˇ بیرینی‌م کارأکشنن و ای کلمه استعمالˇ هنه‌شر ویشترأبؤ ...دومباله

امرو...

دؤجین‌ببؤ تاتایی

کاسپیئنی زوانؤن