گت ولگ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Main Page)
واز بکون به: گردسن، واموج
گیلکی ویکیپدیا


ایأ ويکيپديا ازه دانشنامه ايسسه. گيلکی ویکیپدیا مئن، تا هسا ۶٬۰۱۴ تا وانیویس چاکوده ببؤسته. گيلکی ویکیپدیا خو کارأ ۱۵۸۰ گیلکی، کورچˇ ما (2006 Sep) جی سرأ گیته. اَ دانش‌نامه، مردومˇ دانستئانˇ همره چاکوده بؤستندره و ان يعنی ان‌کی هرکسی تانه اَ دانش‌نامه مئن بئسه و خو بدانسته چی‌ئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکی ويکيديا پیلا کونید . باخی اعضا همره ايلئجار بکونيد. اگه سوالی دأنين، تانید بشيد گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن بپورسين تا باخی ويکيپديا یاورؤن شمره اؤجا بدن.

دؤجین‌ببؤ وانیویس

غریب‌شا یا عادل‌شا یا کالنجار سؤلطان، جمشید خان رشتی ریکهٰ کی گیلانˇ مئن یکته قیامˇ سردسه بو. اینˇ پئر جمشید خان، بیه‌پسˇ خان بو کی شا عباسˇ زمت فگرسه‌بو. کالنجار خو پئر مردنˇ پسی بچه‌بؤبو و تا شا عباسˇ مردن دخوته زندگی گود.

شا عباسˇ مردن پسی یک عده گیلانی حاکمؤن و مالکؤن: عنایت‌ خان لشتˇنشایی، سؤلطان ابوسعید چیک، کربلایی محمد گؤکه، کولˇمحمدخان کوچسفانی، جوت شاهمراد گیلوایی، محمدبیک شامؤرادˇ ریکه، شیرزاد بیک کیسومی، آتشباز خوشکˇبیجاری بانی یک جرگه دیگه کی دخوته ایسأبون، شا عباسˇ مردنˇ پسی فرصته خوروم بدئن و کالنجاره سلطنت‌ئبه دؤجین بودن و اونه عادل‌شا دخؤندن.

ای پیلˇکسؤن وختی ای کاره بودن خوشؤنˇ حرکته سرأیتن و گیلانˇ شهرؤن و ناحیه‌ٰنˇ مئن شورش بودن. اول‌سر لایجؤنˇ کلانترˇ امواله غارت بودن و بازون قتل و غارته ویشتراگودن. وختی شورشˇ هنه‌شر ویشترابؤ، عادلشا (غریب‌شا) لشکر هرته جیگهٰ کی دیرین شو ناقاره زئنˇ همره مردومˇ شور و هیجانه ویشتراگود تا اینکه حدودˇ سی هزار نفر اونه دؤراگودن. اونˇ هدف این بو کی تمامˇ گیلانه، بیه‌پیش و بیه‌پس و حتا تمامˇ دارالمرز و رستمدارˇ ولایته بگیره. دومباله...

امرو...

دؤجین‌ببؤ تاتایی

کاسپیئنی زوانؤن