گت ولگ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Main Page)
واز بکون به: گردسن، واموج
گیلکی ویکیپدیا


ایأ ويکيپديا ازه دانشنامه ايسسه. گيلکی ویکیپدیا مئن، تا هسا ۶٬۰۱۴ تا وانیویس چاکوده ببؤسته. گيلکی ویکیپدیا خو کارأ ۱۵۸۰ گیلکی، کورچˇ ما (2006 Sep) جی سرأ گیته. اَ دانش‌نامه، مردومˇ دانستئانˇ همره چاکوده بؤستندره و ان يعنی ان‌کی هرکسی تانه اَ دانش‌نامه مئن بئسه و خو بدانسته چی‌ئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکی ويکيديا پیلا کونید . باخی اعضا همره ايلئجار بکونيد. اگه سوالی دأنين، تانید بشيد گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن بپورسين تا باخی ويکيپديا یاورؤن شمره اؤجا بدن.

دؤجین‌ببؤ وانیویس

احمد عاشورپور، ایته پیله گیلک خاننده، آهنگ‌ساج و ترانه‌سرا؛ امیرˇ ما 4، 1491 گالشی سال (18 بهمن 1296 هجری شمسیانزلی غازيانˇ مئن به دونیا بامو.

وختی کوچتای زأک بو، هوتؤ کی او زماتˇ سنت بو، احمدˇ پئر اینه سرأ دأ مکتب. دو سال بعد، پئر اینه اوسئی بگوده به مدرسه و اویه احمده امتحان بگیتن تا معلوم ببه که کو کلاسˇ مئن وا بنیشی. چون فارسی و قرائتˇ مئن کلاسˇ سومأ جی جؤرتر بو و ریاضی مئن کلاس اولأ جی کم‌تر، هنˇ واسی بوشؤ کلاسˇ دوم بنیشته.

عاشورپور زأک کی بو، چون خوروم صدا داشت، بعضی روزان نوحه‌خانی گود. امما اولین بار دبیرستانˇ مئن بو کی بفأمسه کی اینˇ صدا خورومه.

وختی که فردؤسی دبیرستانˇ مئن درس خاند، یک روز کی معللم غایب بو و عاشورپور کلاسˇ مبصر بو، هر کاری گود، مننیس کی کلاسه آرام بکونی. تا ان‌کی ای‌دفاری خاندنه سرأگیته و ایته ترانه‌یه بخانده کی او روزان کشورˇ مئن پور معروف بو. هوتؤ کی خاند، کلاسم کم-کم تامأچه و همه تام بزئن. خاندنˇ تمنأ بؤ پسی، کلاسˇ زاکان دکالسن عاشورپورˇ سر و اونه خوشانˇ دسˇ سر بولندأ گودن و ان باعث ببؤ کی عاشورپور خاندنˇ ره تشویق ببی...دومباله

امرو...

دؤجین‌ببؤ تاتایی

کاسپیئنی زوانؤن